Prästen Esra: Jag kallas ”den andre Mose”

Prästen Esra har kallats ”den andre Mose”, eftersom han i sällskap med nästan 50 000 judar får återvända till Jerusalem från fångenskapen i Babylonien, för att återuppbygga staden och templet – allt med stöd av den persiske kungen. Detta liknar hur Mose förde israeliterna ut ur fångenskapen i Egypten. Precis som Mose sedan gav judarna Torah (Guds instruktioner) på Sinai berg, läser Esra Torah högt för folket och undervisar dem om dess innebörd. Båda ledarna stod inför enorma utmaningar. Esra arbetade för att reformera hela det judiska samhället. Han uppmanade folket att avstå från synd, och att leva enligt Guds ord. Vilket viktigt exempel på ledarskap, för dig och mig att följa idag!

 

Berättelsen om Esra – ”en man som brann för Guds ord”

Esra var den andra av tre nyckelledare som lämnade Babylon för återuppbyggnaden av Jerusalem. Serubbabel rekonstruerade templet (Esra bok 3:8), Nehemja byggde om murarna (Nehemja bok kapitel 1 och 2), och Esra återställde tillbedjan samt respekten för Guds bud.

Esra var en skrivare och präst som skickades med religiösa och politiska befogenheter av den persiske kungen Artaxerxes för att leda en grupp exiljudar från Babylon till Jerusalem (Esra bok 7:8, 12). Han fördömde blandäktenskap och uppmuntrade judar att skilja sig och förvisa sina utländska fruar. Han förnyade också firandet av högtider och stödde återinvigningen av templet, samt återuppbyggnaden av Jerusalems murar.

Esras bok fortsätter där Andra Krönikeboken slutar med att kungen av Persien (Kyros), utfärdade ett dekret som tillät judarna i hans rike att återvända till Jerusalem efter sjuttio års fångenskap. Gud visar här att han kan använda en hednisk kung, för att möjliggöra sitt folks frigivning. Gud använder senare Artaxerxes (en annan persisk kung) för att godkänna och finansiera själva resan tillbaka till det förlovade landet. Samme kung hjälpte också Nehemja att återställa ett visst mått av respekt, för Guds heliga stad Jerusalem.

Hans uppdrag…

Esras uppdrag handlade om att undervisa från Guds ord, initiera reformer, återställa tillbedjan och leda en andlig väckelse i Jerusalem. Nehemja och Esra uppmuntrar Guds folk (i alla tider) att fokusera på tillbedjan som högsta prioritet, och samtidigt förkunna att Guds ord fungerar som rättesnöre för liv och leverne.

Esra kom tillbaka från fångenskapen i Babylon och förväntade sig att finna ett folk som tjänade Herren med glädje, men när han återvände till Jerusalem fann han motsatsen. Esra kände sig frustrerad och ledsen. Hans hjärta värkte, men han litade fortfarande på Herren. Esra ville att Herren skulle förändra situationen och klandrade sig själv för att han inte kunde förändra folkets hjärtan. Han ville att folket skulle veta hur viktigt och väsentligt Guds ord var. Ingenting får ersätta gudsfruktan, och att lyda Guds instruktioner (Bibeln).

 

Vad vet vi om hans familj?

Esra var son till Seraja, och tillhörde en prästsläkt vars härstamning kan spåras tillbaka till Aron, den förste översteprästen (bror till Mose). Genom att härstamma från översteprästen Aron, etableras Esras roll och auktoritet som präst och skriftlärd. Detta ger honom legitimitet i sina ansträngningar att återställa Lagen (Torah) och gudstjänstlivet , bland det återvändande judiska folket.

 

Var läser vi om Esra i Bibeln?

Du kan läsa om honom i Bibeln främst i böckerna, Esra och Nehemja. Esra bok är den huvudsakliga källan till vad vi känner till om Esra. Den beskriver hans roll att leda en grupp israeliter tillbaka till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen, hans ansträngningar att återupprätta tillbedjan och att återinföra Guds bud (Torah) bland folket.

 

Namnet är förknippat med ”Gud har hjälpt”

Det hebreiska namnet Esra (עֶזְרָא) betyder ”hjälp” eller ”Gud har hjälpt”. Namnet kommer från det hebreiska verbet עָזַר (azar), vilket betyder ”att hjälpa” eller ”att bistå”. Esra är ett namn som återspeglar en positiv egenskap, och i Bibelns sammanhang kan det också tolkas som en påminnelse om Guds stöd och hjälp till sitt folk.

 

Finns det några kontroversiella läror?

Ja, det finns några spekulativa tankar och kontroversiella läror kring Esra, särskilt när det gäller hans roll i den judiska historien och den bibliska textens utveckling. En vanlig spekulation är att Esra spelade en avgörande roll i att samla, redigera och kanonisera de hebreiska skrifterna. Vissa forskare tror att han kan ha redigerat och sammanställt texter som utgör stora delar av Gamla Testamentet, särskilt Torah (de fem Moseböckerna). Denna syn stöds av traditioner som finns i både judisk och kristen litteratur.

Esras reformer, särskilt hans betoning på att avskilja sig från främmande folk och att skilja sig från icke-judiska hustrur (kapitel 9-10), har varit föremål för kontrovers. Vissa ser dessa reformer som nödvändiga för att bevara judisk identitet och religiös renhet efter exilen, medan andra kritiserar dem som alltför strikta och exkluderande. Det finns även en debatt om huruvida Esras bok och Nehemjas bok ursprungligen var en enhetlig text, eller om de skrevs och sammanställdes separat. Vissa forskare tror att de två böckerna bildar en enhetlig berättelse om återkomsten från exilen och återuppbyggnaden av Jerusalem.

I vissa esoteriska (= en lära som vänder sig till en mindre krets invigda) traditioner, tillskrivs Esra en särskild visdom och mystisk kunskap. I den apokryfiska texten Fjärde Esra tillskrivs Esra uppenbarelser och visioner om framtiden, som är både kontroversiella och spekulativa. Dessa texter är inte kanoniska (erkänt heliga skrifter) vare sig inom judendomen eller i de flesta kristna traditioner.

 

Vad kan vi lära oss av Esra? Vår AI-robot svarar:

Esra är en viktig person i Bibeln, och det finns flera lärdomar som vi kan dra från hans liv och gärningar. Hans liv och handlingar erbjuder många lärdomar kring tro, ledarskap, moral och gemenskap – som är relevanta än idag:

Hängivenhet till Guds ord: Esra var en skriftlärd som ägnade sitt liv åt att studera, undervisa och följa Guds ord. Av detta kan vi lära oss vikten av att studera och söka förstå Guds ord (Bibeln) även idag.

Ledarskap och mod: Esra ledde en grupp exiljudar tillbaka till Jerusalem, trots de många utmaningar de mötte. Hans mod och beslutsamhet inspirerar oss att ta ansvar och leda med integritet, särskilt i svåra tider.

Andlig och moralisk reform: Esra arbetade för att reformera det judiska samhället och återföra dem till en rättfärdig väg. Vi kan lära oss att sträva efter moralisk och andlig renhet i våra egna liv och samhällen, och att vara villiga att stå upp för det som är rätt.

Vikten av bön och ånger: Esra bad ofta och sökte Guds vägledning. Hans exempel visar oss betydelsen av bön i våra liv och att vi bör söka Guds vägledning i alla våra beslut.

Gemenskap och enhet: Esra samlade folket för att höra och söka förstå Guds ord, vilket skapade en känsla av gemenskap och enhet. Vi kan lära oss att värdesätta Bibeln och arbeta på så sätt arbeta för enighet inom våra egna gemenskaper.

Förvaltning av resurser: Esra visade prov på god förvaltning av de resurser han fick från den persiske kungen för att återuppbygga templet. Vi kan lära oss att vara ansvarsfulla och tacksamma för de resurser vi har, och använda dem på ett sätt som är till nytta för andra – och som hedrar Gud.

 

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Esra? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Esra som exempel, fokusera på tillbedjan och uppmana mina trossyskon att leva efter Guds ord. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som är fast beslutsam att fullfölja den kallelse som jag fått. I Jesu namn. AMEN.”

För Esra hade helhjärtat beslutat sig för (hade satt sitt hjärta till att) söka och utforska Herrens (Jahves) undervisning (hebreiska Torah), för att efterleva den och undervisa om dess stadgar och föreskrifter i Israel.   /Esra bok 7:10

 

Profeten Esra (präst samtidigt som Serubbabel) – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: Fångenskapen- Jesus (586 – 5 f.Kr)
Ålder: –
Alt. namn/stavningar: Ezra

Läs mer om profeten Esra hos Wikipedia >>

 

 

Vi läser om Esra på 25 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Kommentar på “Prästen Esra: Jag kallas ”den andre Mose”

Lägg till kommentar