Mystiske Enok: ”Jag behagade Gud”

Två män i Gamla Testamentet heter Enok. Den ene var son till Kain, och den andre var en profet som var farfars far till Noa. Om profeten Enok står det skrivet ”Enok vandrade med Gud sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom bort”. Enok har förutom sitt mystiska försvinnande lämnat efter sig en bok, som av 25 miljoner etiopisk-ortodoxa kristna räknas in bland Bibelns böcker. Medan den av andra kristna ses som en skrift som inte är allmänt erkänd som gudomligt inspirerad (så kallad kanon). Enok beskrivs i Hebreerbrevet som en man som behagade Gud, vilket får mig att tänka på hur mina vänner skulle beskriva mig. Väl värt att fundera vidare på…

 

Även om fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, Augustinus (354-430), menade att Enoks bok utgjorde värdefull läsning, slutade man i många församlingar att använda boken i undervisningen. Men i andra kristna församlingar – särskilt de som låg geografiskt närmare den ursprungliga församlingen i Jerusalem – satte man desto större värde på Enoks bok. Där utgick man från det faktum att Jesu egen bror och flera andra av de tidiga ledarna inom kyrkan citerade Enoks bok och betraktade den som trovärdig, och den ingick då i den gammaltestamentliga kanon, placerad efter Femte Moseboken.

 

Enoks bok föll i glömska

Så medan boken föll i glömska i väst, fortsatte den kristna kyrkan i öst att kopiera och bevara den på samma sätt som alla de övriga gammaltestamentliga skrifterna. I den etiopisk-ortodoxa kyrkan (som i dag med sina ca 25 miljoner medlemmar är världens näst största ortodoxt kristna kyrka) har den alltid utgjort – och utgör fortfarande – en självklar del av Bibeln.

I Europa trodde man emellertid att Enoks bok var försvunnen för alltid. Det enda man hade att tillgå var några ofullständiga översättningar till grekiska och latin. Upptäckten att Enoks bok i själva verket inte alls gått förlorad, utan bevarats av den kristna kyrkan i öst, ledde till att den berömde skotske upptäcktsresanden James Bruce reste till Etiopien, som då hette Abessinien. Där köpte han år 1768 tre exemplar av Enoks bok (i sin helhet) på det klassiska etiopiska litteraturspråket geez.

 

Enoks bok är uppdelad i fem huvuddelar

 1. Boken om änglarnas (väktarnas) fall (kapitel 1-36): Berättar om änglar (väktare) som sändes till jorden för att övervaka människorna men som blev förälskade i mänskliga kvinnor, vilket resulterade i att de födde jättar (Nephilim). Änglarna och deras avkomma straffas för sina brott. Enok fungerar som en medlare mellan Gud och änglarna och förmedlar deras dom. Denna del av boken innehåller också beskrivningar av himmelska visioner, och Enoks resor genom olika delar av universum.
 2. Liknelser och profetior (kapitel 37-71): Innehåller tre liknelser som profeterar om domens dag, de rättfärdigas uppståndelse och Messias ankomst. Beskriver även de rättfärdigas belöning och de ogudaktigas straff i det kommande riket. Introducerar också konceptet om Människosonen, en messiansk figur – Jesus – som ska döma de ogudaktiga.
Förmedlar kunskap om himlakropparnas rörelser
 1. Astronomiska och kosmologiska fenomen (kapitel 72-82): Innehåller detaljerade beskrivningar av solens och månens rörelser, årets längd, kalendern och de fyra årstiderna. Presenterar också en omfattande kosmologi som syftar till att förklara universums strukturer och lagar.
 2. Historiska drömmar (kapitel 83-90): Enok berättar om sina drömmar som ger en historisk översikt från Adams tid till den yttersta domen. Människor och änglar representeras som olika djur, och visionen beskriver historiska händelser och framtida profetior.
 3. Enoks visdomsord (kapitel 91-108): Innehåller Enoks välsignelser och visdomsord till sina barn och kommande generationer. Här finns även apokalyptiska visioner som beskriver detaljer om domens dag och den yttersta tiden. Förklarar också de rättfärdigas framtida triumf och de ogudaktigas nederlag.

Beställ Enoks bok på svenska här >>
Book of Enoch på engelska (gratis) >>

 

 

Berättelsen om Enok – ”en man som behagade Gud”

Det är bara den Enok som nämns i Första Moseboken 5:18 som Bibeln ger någon betydande information om. Denne Enok var barnbarns barnbarns barnbarns sonson till Adam. Första Moseboken 5:22–24 säger: ”Efter att han hade blivit far till Metusalem, vandrade Enok troget med Gud i 300 år och fick andra söner och döttrar. Enoks son Metusalem är känd för att ha levt 969 år, vilket gör honom till den äldsta personen som nämns i Bibeln. Sammanlagt levde Enok totalt 365 år. Enok vandrade troget med Gud sedan fanns han inte mer, för Gud tog bort honom.”

Hebreerbrevet 11:5 ger lite fler detaljer: ”Genom tro blev Enok borttagen från detta liv, så att han inte fick erfara döden: ’Han kunde inte hittas, ty Gud hade tagit bort honom.’ Enok prisades som en som behagade Gud.” Att bli ”borttagen” är vad Enok är mest känd för. Endast två personer i Bibeln sägs ha blivit utvalda av Gud för att undkomma döden, Enok och Elia. Enok verkar ha fått detta privilegium på grund av att han var en man som vandrade troget med Herren och behagade honom. Men i vilket syfte fördes Enok bort? Bibeln svarar inte specifikt. Det vanligaste antagandet är att han skulle kunna tjäna som ett av de två vittnena i den yttersta tiden, tillsammans med profeten Elia (se Uppenbarelsebokens elfte kapitel).

Judiskt tänkande

Enligt judisk tradition anses Enok vara en av de största rättfärdiga, och en av de få människor som fick direkt uppenbarelse från Gud. Han är också känd för att ha förmedlat kunskap om kalendern och himlakropparnas rörelser.

 

Var läser vi om Enok i Bibeln?

Profeten Enok (eller Hanok, ”Chanokh” på hebreiska) nämns på några platser i Bibeln, både i Gamla och Nya Testamentet. I Första Moseboken 5:18-24 läser vi en introduktion av Enoks liv och en beskrivning av hur Gud vid livets slut, tog honom bort. Hebreerbrevet 11:5 betonar Enoks tro och hans upptagande till Gud utan att dö. Judasbrevet 1:14-15 hänvisar till Enok som en profet och citerar hans profetia om den yttersta domen, från  Första Enoks bok 1:9.

”Det var också om dessa som Enok, i det sjunde ledet från Adam, profeterade när han sade: ’Se, Herren kommer med sina mångtusende heliga för att hålla dom över alla och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som de har talat mot honom, de gudlösa syndarna.'” /Judasbrevet 1:14-15

Enok är en fascinerande figur vars korta men kraftfulla omnämnanden i Bibeln har gett upphov till många legender och ytterligare litteratur även utanför den kanoniska skriften (Bibeln).

 

Namnet är förknippat med dedikera

Namnet Enok (eller Hanok, på hebreiska ”Chanokh”) har en betydelse som reflekterar hans karaktär och roll i de bibliska texterna.   Det hebreiska ordet חֲנוֹךְ (Chanokh) kommer från roten חָנַךְ (chanakh), som betyder ”att inviga” eller ”att dedikera”. Detta kan tolkas som att Enok var invigd eller dedikerad till Gud på ett speciellt sätt, vilket överensstämmer med beskrivningen av honom som en som ”vandrade med Gud”.

 

Vad kan vi lära oss av Enok? Vår AI-robot svarar:

Profeten Enok, som beskrivs i Bibeln, erbjuder flera viktiga lärdomar och insikter, trots att hans omnämnanden är få och kortfattade. Här är några centrala lärdomar som kan dras från berättelsen om Enok:

1. Att Vandra med Gud. Enok är särskilt känd för att ha ”vandrat med Gud” (1 Moseboken 5:24). Detta uttryck indikerar en nära och kontinuerlig relation med Gud, präglad av trofasthet, lydnad och gemenskap. Att vandra med Gud innebär:

 • Att leva ett liv i överensstämmelse med Guds vilja och bud.
 • Att ha en ständig och djupgående relation med Gud genom bön, studium av Skriften och efterlevnad av hans bud.
 • Att sträva efter rättfärdighet och helighet i vardagen.

2. Tro och Rättfärdighet. Enok är ett exempel på rättfärdighet genom tro. Hebreerbrevet 11:5 betonar hans tro som orsaken till att Gud tog honom bort utan att han fick se döden. Lärdomar här inkluderar:

 • Att leva ett rättfärdigt liv genom tro på Gud, även när det är svårt eller impopulärt.
 • Att förstå att rättfärdighet kommer genom tro, inte bara genom gärningar.
 • Att tro på Guds belöningar för dem som söker honom ivrigt och lever i hans rättfärdighet.
Liksom Elia tog Enok upp till himlen utan att dö

3. Förberedelse och Vaksamhet. Enoks upptagande till himlen utan att se döden pekar på vikten av att vara förberedd och vaksam inför Guds planer och tider. Detta kan inspirera oss att:

 • Leva varje dag som om det kan vara den sista, alltid redo att möta Gud.
 • Vara vaksam och medveten om de tecken och tider som Gud avslöjar.
 • Sträva efter en livsstil som reflekterar ständig förberedelse för Guds rike.

4. Profetiskt Budskap. Judasbrevet 1:14-15 tillskriver Enok en profetia om den yttersta domen. Detta lär oss:

 • Vikten av att lyssna till och respektera profetiska budskap som varnar och uppmanar till omvändelse.
 • Att vara medveten om att våra handlingar har konsekvenser och att en rättvis dom väntar alla.
 • Att leva ett liv som inte bara undviker ondska utan aktivt främjar godhet och rättfärdighet.

5. Guds Närvaro i Vårt Liv. Enoks liv påminner oss om att Guds närvaro är inte begränsad till kyrkor eller specifika heliga platser, utan att den kan vara en daglig verklighet i våra liv. Detta innebär:

 • Att söka och uppleva Guds närvaro i vardagen, i arbetet, i relationer och i alla livets aspekter.
 • Låta Guds närvaro forma våra beslut, handlingar och prioriteringar.
 • Att uppmuntras av Enoks exempel att Guds närhet är tillgänglig för alla som söker den med ett uppriktigt hjärta.

Enok lär oss att leva ett liv som är i ständig gemenskap med Gud, präglat av tro, rättfärdighet, vaksamhet och lyhördhet för Guds röst. Hans exempel inspirerar oss att sträva efter en djupare relation med Gud, att vara förberedda för Guds planer och att leva i enlighet med Guds vilja varje dag.

 

 

Diskussionsfrågor:
 • Vad tänker du på efter att ha läst om Enok? Associera helt fritt!
 • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
 • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Enok som exempel, leva för att behaga dig genom att vandra enligt dina instruktioner. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som är beredd på det oväntade – även om du kommer och hämtar hem även mig i skyn. I Jesu namn. AMEN.”

Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.  /Första Enoks bok 1:9

 

Profeten Enok (Henok) – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3138 f.Kr. (623 AM*)
Död: 2773 f.Kr. (988 AM*)
Ålder: 365 år
Även kallad: ”Den etiopiske Enok”
Far: Jared
Barn – bland flera: Metusalem (den mest kände)

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Läs mer om profeten Enok hos Wikipedia >>
Läs mer om Enoks bok hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Enok på 17 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Enok på 3 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Kommentar på “Mystiske Enok: ”Jag behagade Gud”

Lägg till kommentar