Profeten Elia: ”Jag kände mig rädd och deprimerad”

Inom judendomen tror många att profeten Elia ska återvända och spela en viktig roll i Guds frälsningsplan, strax innan Messias ankomst. På grund av detta blev det en diskussion kring huruvida Johannes Döparen – kanske var den Elia som skulle förbereda vägen för Jesus som Messias och världens frälsare. Profeten Elias liv var fyllt av kaos. Ibland var han djärv och beslutsam, andra gånger rädd och deprimerad. Känns det då inte hoppfullt för dig och mig, att Herren trots denna skörhet använder Elia så kraftfullt?

 

Profeten Elia är en av de mest kraftfulla och komplexa profeterna i Bibeln. Gud använder honom under en viktig tid i Israels historia, för att motsätta sig en ond kung och väcka landet. Elias tjänst markerade början på slutet av Baalsdyrkan i Israel. Hans liv var fyllt av kaos. Ibland var Elia djärv och beslutsam, ibland rädd och trevande. Han går omväxlande igenom seger och nederlag, följt av återhämtning. Elia kände till både Guds kraft och depressionens djup.

Elia omnämns hela 29 gånger i Nya Testamentet. Jesus bekräftar där att Johannes Döparen är uppfyllelsen på Malaki 4:5, där det står ”Se, jag ska sända er profeten Elia, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer”. Eftersom Elia togs upp till himlen utan att dö (se Andra Kungaboken 2:11) har hans återkomst alltid inom den judiska tron, förknippats med den messianska tidsålderns intåg (se Johannesevangeliet 1:19-28).

 

Berättelsen om Elia – som dyker upp ”från ingenstans”

Elia var en Guds profet vars namn betyder ”min Gud är Herren”. Han kom från Tishbe i Gilead, men INGENTING är känt om hans familj eller födelse. Elia introduceras i Första Kungaboken 17:1 när han plötsligt dyker upp från ingenstans för att utmana Ahab, en ond kung som styrde det nordliga riket från 874 till 853 f.Kr.

Elia profeterar att en torka ska komma över hela landet till följd av kung Ahabs ondska. Varnad av Gud gömmer sig Elia nära bäcken Kerit där han matas av korpar. När torkan och hungersnöden i landet fördjupas träffar Elia en änka i ett grannland, och genom hennes lydnad ger Gud tillräckligt med mat åt Elia, kvinnan och hennes son. Mirakulöst nog tar änkans fat med mjöl och burk med olja aldrig slut (se Första Kungaboken 17:8–16).

Elia utmanar Baals profeter

Därefter ser vi Elia som den centrala karaktären i ett möte med den falske guden Baals profeter på berget Karmel (se Första Kungaboken 18:17-40). Baals profeter uppmanar sin gud hela dagen att sända eld från himlen – till ingen nytta. Sedan bygger Elia ett altare av stenar, gräver ett dike runt det, lägger offret på en hög av trä och befaller att vatten ska hällas över hans offer tre gånger. Elia åkallar sedan Gud. Gud sänder då ner eld från himlen, bränner upp offret, veden och stenarna samt uppslukar vattnet runt omkring det. Gud visade här att han var mäktigare än alla falska gudar. Det var då som Elia och folket dödade alla Baals falska profeter, i enlighet med Guds påbud i Femte Moseboken 13:5.

Efter den stora segern över de falska profeterna, föll det återigen regn över landet. Men trots segern går Elia in i en period av vacklande tro och depression. Kung Ahab hade berättat för sin hustru Isebel, om Israels Guds uppvisning av makt. Istället för att omvända sig till Herren, lovade Jezebel (även kallad Isebel) nu att döda Elia. När Elia fick höra detta flydde han till öknen, där han bad att Gud skulle ta hans liv (så deprimerad var han). Men Gud försedde istället Elia med mat, dryck och sömn så att han kunde återhämta sig.

Elia gömmer sig i grottan

Sedan tog Elia en fyrtiodagars resa till berget Horeb. Där gömde sig Elia i en grotta, tyckte synd om sig själv och klagade på att han var ENSAM kvar bland Guds profeter. Det var då som Gud instruerade Elia att ställa sig på berget, och personligen få uppleva när HERREN går förbi. Först kom en stor vind, en jordbävning och sedan eld – men Gud var inte i någon av dem. Då kom en liten röst i form av en stilla vind – där Elia äntligen hörde Gud och förstod honom. Gud gav Elia instruktioner för vad han skulle göra härnäst, inklusive att smörja Elisa att ta hans plats som profet. Gud försäkrade också Elia om att det fortfarande fanns 7 000 kvar i Israel, som inte hade böjt sig för Baal. Elia lydde Guds befallningar. Elisa blev Elias lärjunge under en tid, och de två fortsatte att hantera kung Ahab och Isebel, samt deras son och efterträdare Ahasja. Istället för att dö en naturlig död togs Elia upp till himlen i en virvelvind (se Andra Kungaboken 2:1-11).

Elia används som förebild för bön

Johannes Döparens tjänst präglades av ”Elias ande och kraft” (Lukasevangeliet 1:17), vilket uppfyllde profetian i Malaki 4:5–6. Jakob – en av Jesu apostlar – använder Elia som ett exempel på bön i Jakobs brev 5:17–18. Han säger att Elia ”var en människa, precis som vi är”, men han bad att det inte skulle regna, och då gjorde det inte det. Sedan bad han att det skulle regna, och det gjorde det.

Precis som för Elia – när vi fokuserar på livets tumult i den här världen – är det lätt att tappa blicken på Gud och bli avskräckta. Gud visar sig själv på mäktiga sätt genom vind, eld och jordbävningar. Men Herren förhåller sig också intim och personlig till oss, som i den tysta viskningen (stilla susningen). Genom Elia lär vi oss att Gud tillgodoser våra fysiska behov, samtidigt som han uppmuntrar oss att undersöka våra egna tankar och beteenden. Herren instruerar oss även i hur vi ska gå vidare, och försäkrar oss om att vi inte är ensamma.

När vi är uppmärksamma på Guds röst och vandrar i lydnad till hans ord – kan vi finna uppmuntran, seger och belöning. Elia kämpade med vanliga mänskliga svagheter som du och jag, men han användes ändå mäktigt av Gud.

 

Elia – en av de två vittnena i Uppenbarelseboken?

Inom judendomen finns det en förväntan om att profeten Elia ska återvända, i samband med ankomsten av Messias. Denna tro är baserad på flera verser från Gamla testamentet, särskilt i Malakis bok 4:5-6. I judiska traditioner finns det även en symbolisk plats för Elia under högtiden Pesach (påsk), där ett extra glas vin placeras vid bordet ”ifall Elia skulle komma”, och en dörr öppnas för att välkomna honom om han skulle komma tillbaka under sederkvällen.

Är det Mose och Elia som är vittnena i ändens tid?

Bland kristna finns det vissa som tror att profeten Elia är en av de två vittnena som beskrivs i Uppenbarelsebokens elfte kapitel. Mer specifikt är det Mose och Elia som antas vara de två vittnena, detta på grund av de specifika mirakel som Johannes säger att vittnena kommer att utföra. Vittnena kommer att ha makten att förvandla vatten till blod, vilket påminner om ett berömt mirakel från Andra Mosebokens sjunde kapitel. Och vittnena kommer att även att ha makten att förgöra sina fiender med eld, vilket motsvarar en händelse från Elias liv (Andra Kungabokens första kapitel). Det faktum att Mose och Elia båda uppenbarade sig tillsammans med Jesus vid det så kallade Förklaringsberget, ger också styrka åt denna uppfattning (Matteusevangeliet 17:3–4). Även den judiska traditionen förväntar sig att Mose och Elia ska återvända, baserat på profetian om Elias ankomst i Malaki 4:5 och Guds löfte om att återuppväcka en profet som Mose (Femte Mosebok 18:15, 18).

 

Var läser vi om Elia i Bibeln?

I Bibeln kan man läsa om profeten Elia i Gamla Testamentet, särskilt i första och andra Kungaboken. I Nya Testamentet läser vi om Elia först och främst i de fyra evangelierna, men även i Romarbrevet och Jakobsbrevet.

 

Namnet är förknippat med Guds allmakt

Namnet ”Elia” eller ”Elias” är en form av det hebreiska namnet ”Eliyahu” (אֱלִיָּהוּ), som består av två delar: ”Eli” (אֵלִי) betyder ”min Gud” eller ”Gud är min”. ”Yahu” (יָהוּ) är en förkortning av Guds heliga namn, som ofta förekommer i många hebreiska namn och betyder ”Herren”. Således betyder ”Eliyahu” bokstavligen ”min Gud är Herren” eller ”Gud är min Herre”. Detta namn återspeglar den djupa tro och förbindelse med Gud som profeten Elia hade, det framhäver även Guds allmakt över hans liv och tjänst.

 

Vad kan vi lära oss av Elia? Vår AI-robot svarar:

Profeten Elia är en kraftfull person i Bibeln vars liv och handlingar ger många värdefulla insikter, som vi kan tillämpa i våra egna liv. Här är några av de viktigaste lärdomarna som vi kan dra från Elia:

  • Förtroende för Gud: Elia visade en djup tro på Gud och förlitade sig helt på Guds förutseende och kraft. Genom att tro på Guds löften kunde han utföra stora mirakel och övervinna svåra situationer.
  • Mod och envishet: Elia var en modig profet som stod upp för Guds sanning, även när det var obekvämt eller farligt. Han utmanade kung Ahab och drottning Isebel samt Baals profeter, och visade på mod och uthållighet i sin tro.
  • Bönen och lyssnandet på Guds röst: Elia var en bönens man, och han upplevde också Guds kraft genom bön. Han lyssnade på Guds röst och följde hans ledning, vilket ledde till att han kunde vara ett verktyg för Guds vilja på jorden.
  • Förtroende under prövningar: Trots att Elia mötte många prövningar och svårigheter under sitt liv, bibehöll han sitt förtroende för Gud och fortsatte att tjäna honom troget. Han visade på vikten av att inte ge upp hoppet, och trotsa motgångar med Guds hjälp.
  • Lydnad och efterföljelse: Elia uppmanade andra att vända om till Gud och följa hans vägar. Han förkunnade budskapet om omvändelse och uppmanade människor att vända sig bort från synd och återvända till Gud.
  • Mänsklig sårbarhet och Guds omsorg: Elia, trots all sin kraft och sitt mod – visade också sin mänsklighet och sårbarhet. Han upplevde rädsla, trötthet, depression och tvivel – men genom allt detta fanns Gud alltid där för att stärka och trösta honom.

Sammanfattningsvis kan vi lära oss från profeten Elia att vara modiga och envetna i vår tro, att be och lyssna på Guds röst, att ha förtröstan och tillit även under prövningar. Vi kan också lära oss att vara lydiga och följa Guds vilja, samtidigt som vi erkänner vår mänsklighet och litar på Guds omsorg.

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Elia? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Elia som exempel, våga vara sårbar  och liten i mig själv, samtidigt som jag står upp för din allmakt när det verkligen gäller. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som i din kraft driver ondskan på flykten. I Jesu namn. AMEN.”

Elia håller ett tal till folket, och säger: ”Hur länge ska ni fortsätta att vingla mellan olika åsikter? Om Herren är Gud, följ då honom! Men om Baal (avguden) är det, ska ni naturligtvis följa honom.” /Första Kungaboken 18:21

 

Profeten Elia – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: –
Alt. namn/stavningar: Elijah

Läs mer om profeten Elia hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Elia på 71 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Elia på 29 platser i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Lägg till kommentar