Drömtydaren Daniel: ”Jag var orubblig i min tro”

Drömtydaren Daniel var en gudsman vars starka integritet gav honom favör i den sekulära världen. Daniels bok är placerad bland de profetiska böckerna och är uppdelad i tolv kapitel. De första sex kapitlen innehåller berättelser om Daniel och andra judiska fångar i Babylon, inklusive episoder såsom Daniels tolkning av kung Nebukadnessars dröm och berättelsen om lejongropen. De resterande kapitlen – sju till tolv – innehåller Daniels visioner om framtiden, inklusive synen om de fyra djuren och ändens tid. Hans liv kan inspirera dig till både att vara trofast i nuet, och visionär inför det som komma skall.

Genom hela Daniels bok demonstreras hans orubbliga tro och integritet. Trots att Daniel befinner sig i en främmande kultur och under press från olika kungliga påbud, behåller han sin tro och sina andliga rutiner. Detta är en central del av Daniels karaktär och en stor anledning till att han inspirerat gudsmän och gudskvinnor genom alla tider. Daniel är också känd för att hämta styrka genom regelbunden bön, som han ALLTID valde att prioritera! 

 

Berättelsen om Daniel – full av tro och integritet

Efter att kung Nebukadnessar belägrade Jerusalem, letade han efter ädla män från Israels kungliga hushåll. Han valde dem som var vackra och visade en förmåga att lära sig, för att de skulle tränas i babyloniernas erkända vetenskap. Efter deras treåriga utbildning skulle de sättas i kungens tjänst. Daniel vars namn betyder ”Gud är min domare”, och hans tre landsmän från Judéen valdes ut och fick nya namn. Daniel blev ”Beltsassar”, medan Hananja, Misael och Asarja blev ”Sadrak”, ”Mesak” och ”Abed-Nego.” Babylonierna gav dem med största sannolikhet nya namn, för att påskynda Daniel och hans vänners assimilering in i den babyloniska kulturen.

Daniel och hans landsmän visade sig vara de klokaste av alla praktikanter, och i slutet av sin utbildning gick de i tjänst hos kung Nebukadnessar. Daniels första tecken på trohet mot Gud var när han och hans tre vänner förkastade den lyxiga (men oheliga) maten och vinet från kungens bord, för att istället bli både vegetarianer och nykterister. När deras hälsa förbättrades fick de fortsätta med sin valda diet. Genom sin utbildning blev de fyra männen från Juda kunniga i babylonisk vetenskap, och Daniel fick dessutom av Gud, förmågan att tolka drömmar och syner.

Daniel tyder drömmar

Under det andra året av sin regering blev Nebukadnessar besvärad av en dröm, som han inte kunde tyda. Utöver själva tolkningen befallde Nebukadnessar sina magiker, trollkarlar och astrologer att också beskriva hans dröm (utan att han själv hade avslöjat den). Dessa män var villiga att försöka tolka drömmen OM Nebukadnessar först berättade för dem vad det var, men de sa att det var en omöjlig uppgift för människor att avslöja själva drömmen. Kungen beslutade då att alla vise män inklusive Daniel och hans följeslagare, skulle dödas. Men efter att Daniel sökt Gud i bön uppenbarades innehållet i kungens dröm för Daniel, och han fördes till kungen för att tyda den. När Daniel kom började han med att ge Gud äran, för sin förmåga att tolka drömmar.

Huvuddragen i drömmen var att det en dag kommer att finnas ett rike som upprättats av Gud och som kommer att bestå för evigt, samt att Guds rike kommer att förstöra alla tidigare – av människan skapade – riken. Kung Nebukadnessar hedrade Daniel för hans vishet, och gav honom makt över ALLA Babylons vise män. På Daniels begäran placerades hans tre landsmän också i auktoritetspositioner, som mäktiga administratörer över Babylon.

Vid ett senare tillfälle hade kung Nebukadnessar ytterligare en dröm, och återigen kunde Daniel tolka den. Kungen erkände då att Daniels Gud var den ende sanne guden. Daniels tolkning av drömmen slog in. Efter att ha upplevt en period av vansinne blev Nebukadnessar återställd till hälsa, och han prisade och hedrade Daniels Gud som den högste (Daniels bok 4:34-37).

Den mystiska skriften på väggen

Åren gick och Nebukadnessars son Belsassar blev den nye kungen. Under en bankett beordrade han att de guld- och silverbägare som hade stulits från det heliga templet i Jerusalem skulle tas ut för användning. Som svar på att han vanhelgat dessa heliga föremål, ser Belsassar en hand som skriver på väggen. Hans astrologer kan inte hjälpa honom med dess översättning, och därför uppmanas Daniel att tolka skriften (Daniels bok 5:13-16).

Daniel uttyder skriften och förklarar för kungen att det står ”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort en ände på det. Du är vägd [tekiltá] på en våg och befunnen för lätt.” Som belöning för att Daniel lyckades översätta den mystiska skriften på väggen, befordrar kung Belsassar honom till den tredje högsta positionen i det babyloniska riket. Samma natt som Daniel har framfört Guds domslut genom skriften på väggen, dödas kungen i strid – och hans rike övertas av persern Kyros den store, och mederen Dareios smörjs till kung.

Daniel i lejongropen

Under den nya härskaren utmärkte Daniel sig genom sina skickliga ledarskapsförmågor, till en sådan grad att kung Darius övervägde att göra honom till huvud över hela riket (Daniels bok 6:1-3). Detta gjorde de andra administratörerna så avundsjuka och upprörda, att de letade efter ett sätt att fälla Daniel. De kunde inte hitta något fel på Daniels leverne, så de fokuserade istället Daniels bergfasta tro, och hans rutinerade böneliv. Med hjälp av smicker lockade administratörerna kung Darius att utfärda ett dekret, som förbjöd böner till någon annan gud än kungen – under de kommande trettio dagarna. Straffet för olydnad var att kastas i en lejonhåla.

Daniel lydde naturligtvis inte påbudet och fortsatte att öppet be till den ende, sanne Guden. Eftersom Daniel inte gjorde något som helst försök att dölja sina bönerutiner, blev han arresterad. Med stor ånger gav kungen order om att Daniel skulle kastas i lejonhålan, men inte utan en bön om att Daniels Gud skulle rädda honom (Daniels bok 6:16). Nästa dag när Daniel hittades frisk och vid liv, berättade han för kungen att Gud hade sänt en ”ängel” för att stänga lejonens mun och att han därför hade förblivit oskadd. Detta mirakel resulterade i att kung Darius skickade ut ett dekret att alla hans undersåtar skulle tillbe Daniels Gud. Daniel fortsatte sedan att blomstra, under hela kung Dareios regeringstid.

Profetior om framtiden

Daniel är också välkänd för de profetiska drömmar och syner som Gud gav honom. Daniels profetior täcker ett brett spektrum av mänsklighetens historia, eftersom han förutspådde uppkomsten och fallet av de grekiska och romerska riken, samt talar om den antikrist som ska sätta sig upp mot Gud. Daniels profetia om de ”sjuttio veckorna” talar om en Messias som skulle dödas (Daniels bok 9:24–27). Vi såg denna profetia uppfyllas i och med Jesus. Återstoden av profetian – den sjuttionde veckan – kommer att uppfyllas i den yttersta tiden. Daniel hade också många andra apokalyptiska visioner som du kan läsa om. Att försöka förstå Daniels profetior är viktigt för eskatologin (läran om tidens slut). Vi rekommenderar boken Discovering Daniel, om du vill lära dig mer om dessa profetior. Köp boken på Adlibris >>

Daniel förblev orubblig i sitt engagemang för Gud

Daniels ärlighet och lojalitet mot sina arbetsgivare, fick honom aldrig att kompromissa med sin tro på den ende sanne Guden. Snarare än att det var ett hinder för hans framgång, gav Daniels ständiga hängivenhet till Gud honom beundran från de icke troende i hans omgivning. När Daniel levererade sina drömtydningar var han snabb med att ge Gud äran, för sin förmåga att göra det. Daniels integritet som gudsman gav honom favör i den sekulära världen, men han vägrade samtidigt att kompromissa med sin tro på Gud. Även under hemska hot från kungar och andra makthavare, förblev Daniel orubblig i sitt engagemang för Gud.

 

Är ”ängeln” som räddade Daniel ur lejongropen Jesus?

Detta är en intressant fråga som teologer har olika uppfattning om. Daniel berättar för kung Darius att Gud skickade sin ”ängel” för att stänga lejonens munnar och skydda honom, efter att han hade blivit räddad från gropen. Denna beskrivning innehåller i sig inte något som tydligt identifierar ängeln som Jesus. Men för oss som har en så kallad  kristocentrisk tolkning av Bibeln, är hela Gamla Testamentet fullt av förebilder och uppenbarelser av Jesus Kristus.

De manifestationer av Gud i kroppslig form (teofanier) som vi möter i Gamla Testamentet är enligt vår uppfattning alltid Jesus, eftersom Bibeln lär att Gud Fadern kan ingen SE och överleva. Denna tanke stöds också av Kolosserbrevet 2:9 som säger ”Ty i honom (Jesus) har HELA den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.” Det som talar för att det var Jesus som Daniel mötte i lejongropen, är karaktärsdragen av räddare (frälsare) och befriare – som är vanligt förekommande när Jesus visar sig i Gamla Testamentet.

Ett annat argument är att lite tidigare i Danielbokens tredje kapitel, beskrivs en dramatisk händelse där Jesus mer tydligt antags vara med. Kung Nebukadnessar kastar där Daniels vänner Sadrak, Mesak och Abed-Nego—i en brinnande ugn då de vägrat att tillbe en guldstaty. Därefter observerar Nebukadnessar något förvånande: FYRA män vandrar omkring i elden oskadda (inte bara de tre han kastat in), och han noterar att den fjärde mannen ser ut ”som en guds son”. Denna beskrivning har tolkats som att det refererar till en gudomlig varelse, som ofta associeras med Jesus – som ju är Guds son.

 

Var läser vi om Daniel i Bibeln?

Vi läser om Daniel främst i Daniels bok, men även Jesus refererar till hans profetior om framtiden i Matteusevangeliet 24:15.

 

Namnet är förknippat med helhjärtad och modig

Daniel är ett hebreiskt mansnamn (Daniy’el) (דניאל) med betydelsen ’Gud är min domare’ eller ’Guds domare’. Daniel har använts som dopnamn i Sverige sedan 1200-talet men blev vanligt först efter reformationen.  År 1992 var Daniel det femte vanligaste tilltalsnamnet bland nyfödda pojkar i Sverige.

 

Vad kan vi lära oss av Daniel? Vår AI-robot svarar:

  • Trofasthet i tro: Daniel visar en outtröttlig trofasthet till sin tro trots att han befinner sig i en främmande och ofta fientlig kultur. Hans beslut att hålla fast vid sin gudstro och sina övertygelser även när det innebär personlig risk, är en stark påminnelse om värdet av andlig uthållighet.
  • Betydelsen av integritet: Daniel är känd för sin integritet och ärlighet i alla sina handlingar, både i sitt personliga liv och i sin offentliga tjänst. Detta gör honom betrodd av kungarna och respekterad av de runt omkring honom. Hans exempel visar att integritet och ärlighet är viktiga egenskaper som bygger respekt och förtroende.
  • Bönen som styrka: Daniel är ofta funnen i bön, och det är genom sina böner som han finner styrka och ledning. Hans engagemang för regelbunden bön understryker vikten av en kontinuerlig och djup kommunikation med Gud.
  • Visdom och förståelse: Daniels förmåga att tolka drömmar och visioner och att förstå komplexa situationer påminner oss om värdet av visdom och insikt. Det visar även på vikten av att söka Guds vägledning för att få djupare förståelse för de situationer vi står inför.
  • Guds suveränitet: Genom Daniels liv och de händelser han är involverad i, framhävs Guds suveränitet och kontroll över historiens gång. Detta kan erbjuda tröst och försäkran om att, oavsett våra omständigheter, är Guds planer överlägsna och han arbetar genom även de mest utmanande situationerna.

Daniels exempel visar på kraften i personlig tro och integritet, och hur dessa kvaliteter kan påverka inte bara ens eget liv utan även dem runt omkring oss.

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Daniel? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Daniel som exempel, vara orubblig och tydlig med min tro – även på min arbetsplats (eller annan sysselsättning). Jag ber också om att vara öppen för drömmar och profetiskt tilltal från dig. I Jesu namn. AMEN.”

Daniel sa: Medan jag talade, bad och bekände mina OCH mitt folk Israels synder och vädjade till Herren, min Gud, för hans heliga berg, medan jag alltså ännu talade i bönen, kom ängeln Gabriel som jag hade sett i min tidigare syn farande till mig i all hast vid tiden för kvällsoffret. Han vägledde mig och sa: ”Daniel, jag har kommit för att ge dig insikt och förståelse. När du började be gavs ett budskap, och jag har kommit för att meddela dig det, för du är mycket dyrbar. Beakta nu budskapet och förstå synen!” /Daniels bok 9:20-23

 

Drömtydaren Daniel – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod:  David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: –
Alt. namn/stavningar: Belteshatsar

Läs mer om Daniel hos Wikipedia >>

 

Vi läser om Daniel på 78 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

Lägg till kommentar