Bågskytten Ismael: ”Jag blev stamfader till araberna”

Enligt Bibelns berättelse om Ismael, blir hans mamma Hagar en av de tidigast kända surrogatmammorna. Och precis som idag, innebär detta stora problem. Ismaels födelse orsakar dramatiska familjekonflikter, och inte ens hur hans liv sedan gestaltar sig är vi överens om. Koranen betonar hans roll som profet och släkting till Muhammed, medan Bibeln lyfter fram hans roll som jägare och stamfader till ett stort folk. Enligt muslimer är Ismael den son som Abraham nästan offrade, enligt kristna var det Isak. Men även om åsikterna kring Ismael orsakar viss splittring, kan vi nog vara överens om att hans liv erbjuder tröst och hopp om Guds närvaro trots svåra omständigheter. Så även för dig.

 

Berättelsen om Ismael – ”en patriark inom islam”

Ismael anses vara en stor patriark inom islam, liksom Muhammed lyfts fram som hans ättling (genom sonen Kedar). Men vad säger egentligen Bibeln om Ismael?

Ismael var Abrahams förstfödde son. Gud hade visat sig för Abraham och lovat att han skulle få en son och att han skulle bli fader till många nationer (Första Moseboken 15). Men allt eftersom tiden gick fick Abraham inga barn. Hans fru Sara, hade inte kunnat bli gravid, och de började ifrågasätta hur löftet skulle kunna uppfyllas.

I Första Mosebokens sextonde kapitel ger Sara ett förslag till sin man Abraham, att han ska skaffa barn med slavinnan Hagar, en egyptier. Tydligen var detta en vanlig praxis vid denna tid (som också praktiserades i Första Mosebokens trettionde kapitel av Jakobs hustrur). Hustrun kunde ge en kvinnlig slav till sin man, men alla barn som föddes räknades ändå som hustruns barn (kanske en gammal version av surrogatmödraskap). Även om detta kan ha verkat som en fungerande lösning för Abraham och Sara, orsakade det i själva verket fler problem än det löste.

 

PÅ FLYKT…

Slavinnan Hagar fick barn med Abraham. När Hagar visste att hon var gravid började hon ”förakta” sin arbetsgivare Sara, och Sara vädjade till Abraham om hjälp. Abraham sa då åt Sara att göra som hon tyckte var lämpligt, så hon började misshandla Hagar, vilket ledde till att hon rymde (Första Moseboken 16:4–6).

Herrens ängel fann Hagar i öknen och sa åt henne att återvända till Sara. Ängeln berättade sedan för henne om hennes ännu ofödda son: ”Du är nu gravid och du kommer att föda en son. Du ska ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört talas om ditt elände (Ismael betyder ”Gud hör”). Han kommer att vara en vild åsna och hans hand kommer att vara mot alla och allas hand mot honom. Han kommer att leva i fientlighet mot alla sina bröder” (Första Moseboken 16:11–12). Så gick Hagar tillbaka till Abraham och Sara och födde en son, som fick namnet Ismael.

 

ISMAEL FÅR KONKURRENS

I Första Mosebokens sjuttonde kapitel när Abraham är 99 år gammal (och Ismael ungefär 13 år), visar sig Gud för honom än en gång och upprepar löftet om att han ska bli fader till många nationer. Gud säger till Abraham att Sara som nu är 90 år gammal, ska få en son. Abraham har svårt att tro detta och ber att Gud istället ska uppfylla sina löften genom Ismael (vers 18). Av detta kan vi se att Abraham verkligen älskade Ismael. Men Gud svarar Abraham att löftet kommer att uppfyllas genom en son som Sara ska föda: ”Din hustru Sara ska föda en son till dig, och du ska kalla honom Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund för hans ättlingar efter honom”.

”Och vad Ismael angår har jag hört dig, säger Herren. Jag ska välsigna honom. Jag ska göra honom fruktbar och öka hans antal i hög grad. Han ska bli far till tolv härskare, och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år” (verserna 19–21).

 

BRÅK MELLAN BRÖDER…

I Första Mosebokens tjugoförsta kapitel föder Sara en egen son, Isak – och återigen uppstår problem. Sara ser Ismael håna den unge Isak, och hon kräver handling från Abraham: ”Gör dig av med slavinnan Hagar och hennes son, för den kvinnans son kommer aldrig att få dela arvet med min son Isak” (vers 10).

”Ärenden gjorde Abraham mycket bekymrad eftersom den gällde hans son. Men Gud sade till honom: ’Var inte så bekymrad över pojken och din slavinna. Lyssna på vad Sara säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma kommer att räknas. Jag ska också göra slavens son till ett folk, ty han är din avkomma.” (Första Moseboken 21:11–13). Än en gång lyser Abrahams kärlek till sin son Ismael igenom, och Gud lovar att välsigna Ismael. Abraham samlar ihop lite proviant och skickar sedan iväg Hagar och Ismael.

 

ISMAEL HAR EN NÄRA-DÖDEN-UPPLEVELSE

Efter att mat- och dryckesförråden tagit slut drabbas Hagar och Ismael av sorg. De tror nu båda att de kommer att dö i öknen. ”Gud hör då pojken gråta, och Guds ängel ropar till Hagar från himlen och säger till henne:

’Vad är det, Hagar? Var inte rädd; Gud har hört pojken gråta när han ligger där. Lyft upp Ismael och ta honom i handen, för jag ska göra honom till ett stort folk.’

Då öppnar Gud Hagars ögon och hon får plötsligt syn på en vattenkälla. Så går hon iväg, fyller sin lädersäck med vatten och ger Ismael att dricka” (verserna 17–19). Återigen uppenbarar sig Gud för Hagar och lovar att Ismael ska bli en stor nation. Slutligen får vi veta att ”Gud var med pojken när han växte upp. Han bodde i öknen och blev bågskytt. Medan Ismael bor i Paranöknen (Arabiska halvöns nordvästra del), låter hans mor Hagar hämta en hustru åt honom från Egypten” (verserna 20–21).

 

ÅTERFÖRENINGEN…

Efter Abrahams död lämnade han allt till Isak, men ändå kommer Ismael hem och hjälper sin halvbror Isak att begrava Abraham (se Första Moseboken 25:9). I Första Moseboken 25:12–18 läser vi sedan om Ismaels alla ättlingar. De är verkligen många (precis som Gud lovade), och de är indelade i tolv stammar. ”De levde i fientlighet mot alla stammar som var släkt med dem” (vers 18). Ismael levde totalt 137 år (vers 17).

Sista gången vi läser om Ismael i Bibeln är i Första Mosebokens tjugofemte kapitel (förutom senare släkttavlor). Hans ättlingar fortsätter dock att nämnas i förhållande till Israel. Esau gifter sig med en ättling till Ismael eftersom hans mor inte ville att han skulle gifta sig med kanaaneiska kvinnor (se Första Moseboken 28:6–8 och 36:3). Ismaeliter nämns som en folkgrupp i Första Moseboken 37 – Josefs bröder sålde honom till ismaeliter som tog med honom till Egypten som slav. Ismaeliter nämns för övrigt ytterligare några gånger i Gamla Testamentet (liksom andra, obesläktade män som heter Ismael).

Enligt islamiska källor rapporterar att Abraham tog Hagar och Ismael till Mecka, och Ismael anses vara en patriark av islam. Även om det inte är korrekt att säga att alla araber härstammar från Ismael, är det förmodligen många som är det. Det råder fortfarande en hel del stridigheter mellan Isaks ättlingar och de som ser Ismael som sin far. Man undrar hur saker och ting kunde ha varit annorlunda om Abraham helt enkelt hade litat på att Gud skulle genomföra sitt löfte utan någon extra ”hjälp” från Abraham och Sara.

 

Hur beskrivs Ismael i Koranen, jämfört med Bibeln?

Ismael är en viktig person i både Bibeln och Koranen, men beskrivningarna av honom skiljer sig åt. Ismaels födelse beskrivs inte lika detaljerat i Koranen som i Bibeln. Men man är dock överens om att han är son till Abraham (Ibrahim) och Hagar (Hajar).

En viktig skillnad från Bibelns beskrivning finner vi i Koranen (Sura 37:100-113) där många muslimska traditioner identifierar sonen som Abraham håller på att offra – som Ismael, medan Första Mosebokens tjugoandra kapitel identifierar honom som Isak. Gud ingriper och och räddar Ismael genom att ge ett substitutoffer, vilket firas av muslimer under Id al-Adha (offerhögtiden).

Koranen beskriver hur Abraham och Ismael tillsammans återuppbygger Kaba i Mekka (Surah 2:127). Ismael spelar sedan en central roll i etableringen av Kaba som en plats för dyrkan av den enda guden. Inom islam är Ismael en viktig profet och budbärare (Surah 19:54-55), medan Bibeln betonar hans roll som ledare för ett stort folk.

Vad vet vi om hans familj?

Gud lovade att Ismael skulle bli en stor nation och att hans ättlingar skulle vara många. Detta bekräftas i Första Moseboken 17:20:

”Och angående Ismael har jag hört dig. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och mycket, mycket talrik. Tolv furstar ska han bli far till, och jag ska göra honom till ett stort folk.”

Första Moseboken 25:12-18 ger en detaljerad lista över Ismaels ättlingar: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma. Dessa blir stamfäder till tolv stammar, liknande Jakobs tolv söner som blev Israels stammar. Gud uppfyller därmed sitt löfte om att göra Ismael till en stor stamfader för många folk.

Ismaels ättlingar spred sig över hela Arabiska halvön och har än idag betydande inverkan på regionens kultur och samhälle. Många av Ismaels släktingar blev nomader och handelsfolk, och spelade en viktig roll i den ekonomiska och kulturella utvecklingen i Arabien.

Namnet är förknippat med ”Gud hör”

Namnet Ismael (יִשְׁמָעֵאל, Yishma’el) på hebreiska betyder ”Gud hör” eller ”Gud har hört”. Ismael är sammansatt av två delar: Yishma (יִשְׁמַע): Från verbet ”shama” (שָׁמַע), som betyder ”att höra” eller ”att lyssna”. El (אֵל): En hebreisk term för Gud. Sammantaget betyder Ismael alltså ”Gud hör” eller ”Gud har hört”, vilket syftar på att Gud hörde både Hagars och Abrahams böner och lidanden. Herren svarade genom att ge dem en son, Ismael.

 

Vad kan vi lära oss av Ismael? Vår AI-robot svarar:

Ismael är en komplex och intressant figur i Bibeln, och det finns flera lärdomar som vi kan dra från hans liv. Här är några viktiga teman och lärdomar:

1. Gud hör våra rop: Ismaels namn betyder ”Gud hör”, vilket påminner oss om att Gud hör våra böner och ser våra lidanden. Detta tema framträder tydligt när Hagar ropar till Gud i sin nöd och Gud svarar henne. ”HERRENS ängel sade till henne: ’Se, du är havande och ska föda en son, och du ska kalla honom Ismael, ty HERREN har hört hur du har lidit.'” /Första Moseboken 16:11

2. Guds omsorg om de utsatta: Gud visar särskild omsorg för Hagar och Ismael när de befinner sig i öknen. Gud försäkrar Hagar om att Ismael kommer att bli stamfader till en stor nation, vilket visar att Gud har en plan även för dem som är utstötta eller i svårigheter.
”Gud hörde gossens rop, och Guds ängel ropade från himlen till Hagar och sade till henne: ’Vad fattas dig, Hagar? Frukta inte, ty Gud har hört gossens rop där han ligger. Gå och lyft upp gossen och håll honom i din hand, ty jag ska göra honom till ett stort folk.'” /Första Moseboken 21:17-18


VÄLSIGNELSE OCH ARV

Trots att Ismael inte är den son genom vilken Guds förbund med Abraham skulle förverkligas (den rollen tillföll Isak), blir han ändå välsignad av Gud. Detta visar att Guds välsignelse och omsorg inte är begränsade till en enda linje eller grupp människor. ”Och angående Ismael har jag hört dig. Se, jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och mycket, mycket talrik. Tolv furstar ska han bli far till, och jag ska göra honom till ett stort folk.” /Första Moseboken 17:20

3. Uthållighet och överlevnad: Ismaels liv är ett vittnesbörd om uthållighet och överlevnad under svåra omständigheter. Trots att han och hans mor Hagar mötte stora utmaningar, överlevde de och blomstrade i öknen, vilket kan inspirera oss att hålla fast vid hoppet och förtröstan även i svåra tider. ”Gud var med gossen, och han växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bodde i öknen Paran, och hans mor tog en hustru åt honom från Egyptens land.” /Första Moseboken 21:20-21

4. Familjekonflikter och Guds plan: Berättelsen om Ismael påminner oss om att familjekonflikter kan vara en del av livet, men att Gud fortfarande arbetar genom och trots dessa konflikter för att uppfylla sina syften. Konflikterna mellan Hagar och Sara samt deras söner visar hur Gud kan använda även våra mest smärtsamma relationer och situationer för att genomföra sina planer. /Första Moseboken 16 och 21

 

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Ismael? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Ismael som exempel, vara villig att låta alla mina lidanden samverka till det bästa. Jag ber också om att jag ska få vara en man, som uppfyller din plan för mitt liv. I Jesu namn. AMEN.”

Då hörde Gud Ismaels gråt, och Guds ängel ropade från himlen till hans mor: ”Hagar, hur är det med dig? Var inte rädd, för Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå, hjälp upp Ismael och ta väl hand om honom, för jag ska göra honom till ett stort folk”.  /Första Moseboken 21:

 

Stamfadern Ismael – fakta och bibelreferenser:

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Alt. namn/stavningar: Jishmael, Ismail
Far: Abraham
Mor: Hagar
Halvsyskon: Isak, Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak, Shoach
Barn (13): Nevajot, Kedar, Adbeel, Mivsam, Mishma, Doma, Massa, Hadad, Teima, Jetur, Nafish, Kedma, Machalat

Läs mer om stamfadern Ismael hos Wikipedia >>

 

 

Vi läser om Ismael på 56 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar