Återupprättaren Hosea: ”Min fru var otrogen”

Profeten Hosea verkade i det israeliska Nordriket år 750 före Kristus. Hans bok är den första i Tolvprofetboken, med de så kallade mindre profeterna. I de tre första kapitlen liknar Hosea det avfälliga Israels folk vid Guds otrogna hustru, samtidigt som Hosea uppmanas att åter visa kärlek till sin egen otrogna fru. I Romarbrevet 9:25 läser vi Så säger han (Herren) genom Hosea: ”De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade”. Hoseas roll blev att vara ett levande exempel, på det budskap han förkunnade. Hans personliga liv blev ett kärleksfullt – men smärtsamt – verktyg för att kommunicera Herrens sanningar. Hoseas radikala handlande, utmanar även mig idag. På vilket sätt talar det liv jag lever, om Guds mäktiga gärningar?

 

Berättelsen om Hosea – ”Min fru var otrogen”

Det centrala temat i Hoseas profetiska budskap var Israels otrohet mot Gud. Efter Herrens instruktion gifte Hosea sig med en prostituerad för att symboliskt och gripande skildra Israels otrohet mot Yahweh. När Herren först började tala till Israel genom Hosea, sa Gud till profeten: ”Gå och gift dig med en prostituerad, så att några av hennes barn ska bli födda i prostitution. Detta kommer att illustrera hur Israel har agerat som en prostituerad genom att vända sig mot HERREN och dyrka andra gudar” (Hosea bok 1:2).

Under kung Jerobeam II:s långa regeringstid ledde Israels seger i flera militära kampanjer, nationen in i en period av aldrig tidigare skådat välstånd och självständighet. Men när Israels framgång steg i höjden, kollapsade den moraliska strukturen i dess samhälle. Korruption och andligt fördärv skenade. Israel börjar dyrka hedniska gudar och tillskriva Baal Guds verk (Hosea bok 4:1–13). Folket bröt sitt förbund med Gud och lydde inte längre hans instruktioner (Hosea 6:7; 8:1). De slutade att lita på Gud och sökte främmande allianser (Hosea 5:13). I Herrens ögon var Israels avgudadyrkan och otrohet likvärdigt, med ett andligt äktenskapsbrott.

Hoseas hustru Gomer, utövade otrohet som en livsstil. När hon blev gravid och födde barn, sa Gud till Hosea att ge dem profetiska namn – som symboliserade Herrens dom över Israel: Första barnet Jisreel, förutsade en stor massaker som skulle hända i den dalen. Andra barnet Lo-Ammi betyder ”inte mitt folk”, vilket signalerar Guds förkastande av Israel. Tredje barnet Lo-Ruhamah betyder ”inte gynnad”, en vändning av Guds tidigare beskrivning av Israel (Hosea 1:4–2:1). Hoseas budskap var tydligt – synd leder till dom. Hosea varnade för smärtsamma konsekvenser, såsom invasion och slaveri.

 

EN OTROGEN FRU

Hustrun Gomer var inte nöjd med sitt förhållande till Hosea och sökte sig andra älskare, precis som Israel hade sprungit efter andra gudar (Hosea 2:2–5). Och när Gud lovade att kalla tillbaka Israel, sa han till Hosea att lösa Gomer från slaveriet och välkomna henne hem igen (Hosea 3:1–5). Även om Guds straff var hårt, var hans nåd så mycket mer extraordinär. Även medan folket dyrkade avgudar och gick ner i fördärv, slutade Gud aldrig att älska dem.

Hoseas djärva skildring av Israel som en äktenskapsbrytande hustru avslöjar både omfattningen av Guds ångest över sveket, och hans kärlek till sitt folk. Mer än något annat längtar Gud efter intim gemenskap med oss, även när vi upprepade gånger förkastar honom. Metaforen avslöjar också Guds varaktiga trofasthet gentemot oss. I slutändan är Herrens mål att vi ska återvända till ett tillfredsställande liv – präglat av kärlek och hängivenhet.

Jehovas kärlek är evig. Hans varaktiga trofasthet är inte som mänsklig kärlek, som kan avlägga ett högtidligt löfte och sedan bryta det. Hoseas definitiva budskap är, löftet om Guds bestående kärlek. Även när vi är otrogna, fortsätter Gud att älska och vårda oss.

Om vi är trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. / Andra Timoteusbrevet 2:13

 

Vad vet vi om hans familj?

Hoseas familj är särskilt betydelsefull i hans bok, eftersom den används som en kraftfull symbol för Israels relation med Gud. Gomer (dotter till Diblaim) var Hoseas hustru. Gomer beskrivs som en otrogen eller prostituerad kvinna (Hosea bok 1:2). Guds uppmaning till Hosea att gifta sig med Gomer, symboliserar Guds kärlek och förbund med Israel, trots deras ständiga avfall och avgudadyrkan.

Tre barn med symboliska namn:

Jisreel, som betyder ”Gud sår” eller ”Gud sprider.” Namnet syftar på den blodiga historien i Jisreel-dalen, samt symboliserar Guds kommande dom över Jehus hus och Israels kungarike (Hosea 1:4-5). Lo-Ruhama, som betyder ”Ej benådad” eller ”Ej älskad.” Namnet indikerar att Gud inte längre ska visa barmhärtighet mot Israels hus (Hosea 1:6). Det representerar Guds tillfälliga avvisande av sitt folk på grund av deras synder. Lo-Ammi, som betyder ”Inte mitt folk.” Namnet signalerar en brytning av förbundet mellan Gud och Israel, där Gud förklarar att de inte längre är hans folk och han inte längre är deras Gud (Hosea 1:9). Detta representerar det brutna förhållandet mellan Gud och Israel på grund av deras otrohet.

Hoseas äktenskap och hans barns namn tjänar som levande profetiska handlingar. De är utformade för att förmedla Guds budskap om synd, dom och hopp om återupprättelse för Israel. Genom Hoseas familj illustreras det djupa sveket genom Israels andliga otrohet, men också Guds envisa kärlek och vilja att förlåta och återupprätta sitt folk.

 

Var läser vi om Hosea i Bibeln?

Hosea och hans bok hittar du i Gamla Testamentet, men det finns hänvisningar till Hosea och hans profetior även i Nya Testamentet. Här är en översikt över var du kan hitta dessa texter:

  • Matteusevangeliet 2:15: ”Och han var där till Herodes död, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ’Ut ur Egypten har jag kallat min son.'” Detta är en hänvisning till Hosea 11:1.
  • Första Korinthierbrevet 15:55: ”Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?” Detta är en hänvisning till Hosea 13:14.
  • Romarbrevet 9:25-26: ”Så säger han (Herren) också genom Hosea: ’Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk, och det folk som inte var älskat ska jag kalla min älskade. Och det ska ske att på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn.'” Detta hänvisar till Hosea 2:23 och Hosea 1:10.

Dessa hänvisningar i Nya Testamentet visar hur Hoseas profetior och budskap anses viktiga även i den kristna teologin, och hur de ansluter till Nya Testamentets budskap.

 

Namnet är förknippat med ”frälsning”

Hoseas namn på hebreiska är הוֹשֵׁעַ (Hoshea), vilket betyder ”frälsning” eller ”räddning”. Namnet kommer från det hebreiska verbet ”yasha” (יָשַׁע), som betyder ”att rädda” eller ”att befria”. Namnet Hosea kan således tolkas som ”Herren räddar” eller ”Herren frälser”, vilket är passande med tanke på profetens budskap, om Guds vilja att rädda och återställa sitt folk – trots deras otrohet. Både Hosea och Josua är släkt med namnet Yeshua (som betyder ”att frälsa”), som på svenska är Jesus.

 

Finns det några kontroversiella läror?

En av de mest kontroversiella diskussionerna är frågan om Hoseas äktenskap med Gomer, var en bokstavlig händelse eller en symbolisk berättelse. Vissa forskare tolkar äktenskapet som en verklig historisk händelse där Hosea bokstavligen gifte sig med en prostituerad kvinna. Andra ser det som en allegorisk berättelse som används för att illustrera Israels otrohet mot Gud.

Hoseas bok betonar både Guds rättvisa dom och hans oändliga kärlek. Denna dualitet har lett till diskussioner om hur dessa egenskaper kan förenas. Vissa ser en potentiell konflikt mellan Guds behov av att döma synd, och hans önskan att förlåta och älska sitt folk. Andra ser boken som högst relevant idag, och söker tillämpning på samtida situationer.

Det finns apokalyptiska tolkningar av namnen Gomer och hennes barn i boken Hosea, där de ses som symboler för framtida domar, prövningar och Guds slutliga rättvisa. Dessa tolkningar ser Hoseas familj som profetiska tecken, som pekar mot den yttersta tiden och världens slut.

 

Vad kan vi lära oss av Hosea? Vår AI-robot svarar:

Hoseas liv och budskap erbjuder flera lärdomar som är relevanta och användbara för människor idag, både på personlig och kollektiv nivå. Här är några av de viktigaste lärdomarna:

Trohet och otrohet: Hoseas äktenskap med Gomer symboliserar Guds förbund med sitt folk och deras otrohet mot honom. Detta påminner oss om vikten av trohet i våra relationer, inte bara mot varandra – utan också i vår relation till Gud. Tillämpning: Vi kan reflektera över vår egen trohet i våra relationer och vårt andliga liv, sträva efter att vara trogna och undvika att låta andra saker eller personer ta Guds plats i våra hjärtan.

Guds kärlek och barmhärtighet: Trots Israels otrohet visar Hosea att Guds kärlek och barmhärtighet är oändlig. Gud är alltid redo att förlåta och återupprätta sitt folk när de omvänder sig. Tillämpning: Vi kan dra lärdom av Guds barmhärtighet genom att vara mer förlåtande och barmhärtiga mot andra, samt att söka förlåtelse när vi själva felar. Det visar också att det aldrig är för sent att vända om och söka en nystart med Gud.

Omvändelse och förnyelse: Hosea uppmanar Israel att omvända sig från sina synder och återvända till Gud. Omvändelse leder till förnyelse och återupprättelse. Tillämpning: Vi kan ta till oss vikten av att erkänna våra misstag, omvända oss och söka att leva i enlighet med Guds vilja. Detta kan leda till personlig tillväxt och förnyelse i våra liv.

Guds rättvisa och helighet: Hosea visar att Gud inte bara är kärleksfull och barmhärtig, utan också rättvis och helig. Guds dom över synd är ett uttryck för hans helighet. Tillämpning: Vi kan lära oss att ha respekt för Guds helighet och rättvisa, sträva efter att leva rättfärdigt och inte ta lätt på synd. Det påminner oss om att våra handlingar har konsekvenser.

 

PROFETISKA HANDLINGAR

Symbolism och profetisk handling: Hoseas liv är ett levande exempel för hans budskap. Detta visar hur kraftfulla symboliska handlingar kan vara, för att kommunicera viktiga sanningar. Tillämpning: Vi kan överväga hur våra handlingar och livsstil kan tjäna som exempel för andra. Våra handlingar kan ofta tala högre än våra ord och påverka dem omkring oss positivt.

Kollektivt och personligt ansvar: Hosea talar både till hela Israel som nation och till individer. Detta betonar både kollektivt och personligt ansvar i relation till Gud. Tillämpning: Vi kan dra lärdom av att vårt andliga liv har både en personlig och en social dimension. Vi har ansvar både för vår egen tro och för att bidra till en rättfärdig och barmhärtig samhällsordning.

Hopp om återupprättelse: Trots dom och straff, innehåller Hoseas budskap ett starkt element av hopp om återupprättelse och förnyelse för dem som vänder om till Gud. Tillämpning: Vi kan finna hopp och tröst i att det alltid finns möjlighet till en ny början och att Guds löften om återupprättelse gäller även idag. Detta kan ge oss styrka och mod att möta svårigheter med hopp.

Genom att reflektera över och tillämpa dessa lärdomar kan vi få en djupare förståelse av vårt eget andliga liv och våra relationer, och sträva efter att leva mer helhjärtat i enlighet med Guds vilja.

 

 

 

Diskussionsfrågor:
  • Vad tänker du på efter att ha läst om Hosea? Associera helt fritt!
  • Finns det något du nu blir inspirerad att ändra i ditt eget liv?
  • Vad vill du be Gud att hjälpa dig med – just idag?

 

 

Min personliga bön

Bed ut högt:
”Käre Far i himmelen, tack för de gudsmän som tjänat dig genom alla tider. Hjälp mig nu att med Hosea som exempel, vara med och återupprätta människor som på olika sätt svikit mig. Jag ber också om att jag ska få vara en man, vars vardagliga liv förkunnar dina mäktiga gärningar. I Jesu namn. AMEN.”

”Jag ska hela deras avfall och jag ska älska dem fritt, för min vrede har vänt sig från dem.” /Hosea bok 14:4

 

Återupprättaren Hosea – fakta och bibelreferenser:

Profet, samtida med Jesaja

Tidsperiod:  David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Far: Beeri
Relationer: Gomer (äktenskap)
Barn (3): Jisreel, Lo-Ammi, Lo-Ruhamah

Läs mer om profeten Hosea hos Wikipedia >>

 

 

Vi läser om Hosea på 16 platser i Gamla Testamentet, här finns listan på bibelställen >>
Vi läser om Hosea på 1 plats i Nya Testamentet, här finns listan på bibelställen >>

 

 

 

Allt gott från /Tomas ☆
072- 430 99 11 (för sms)

Till Kvinnoribibeln.se >>
Till startsidan Gudsman.se >>
Webbkyrkan – Om Tomas och Mia  >>

 

 

Lägg till kommentar